คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ปรึกษา

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ปรึกษา

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบงาน

นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นางนันท์ลภัส ขันตี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หมายเลขโทรศัพท์ 053211048-50 ต่อ 113,115

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หมายเลขโทรศัพท์ 053211048-50 ต่อ 113,115

นางอรทัย ไชยมะโย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
หมายเลขโทรศัพท์ 053211048-50 ต่อ 113,115

ทีมพัฒนาระบบ

วิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

นายมณเทียร ปุณวัตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์

นายแพทย์ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์

นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลนครพิงค์


ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ (Database Administrator & Web Master)

นายยุทธนา ตาสุภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นายนคร ธรรมโท๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


พัฒนาระบบ (Web Designer / Developer)

นายมานพ บุญจำเนียร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง


ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50