ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 21-04-2024
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองความดันร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง505,283235,146ร้อยละ46.54
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลปกติ233,852170,465ร้อยละ72.89
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยง233,85236,755ร้อยละ15.72
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยงสูง233,85226,632ร้อยละ11.39
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยงสูง (สงสัยป่วย) ได้ทำ Home BP26,63211,642ร้อยละ43.71
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองเบาหวาน ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน639,435303,903ร้อยละ47.53
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลปกติ303,903236,590ร้อยละ77.85
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยง303,90360,142ร้อยละ19.79
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยงสูง (สงสัยป่วย)303,9035,599ร้อยละ1.84
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน (Primary Prevention) คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยงสูง (สงสัยป่วย) ได้รับการติดตาม5,59939ร้อยละ0.70
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางไตผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง203,49481,542ร้อยละ40.07
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Riskร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk73,52138,748ร้อยละ52.70
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ ต่ำ <10% 38,74830,632ร้อยละ79.05
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ ปานกลาง 10-<20%38,7487,072ร้อยละ18.25
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูง 20-<30%38,748869ร้อยละ2.24
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงมาก 30-<40%38,748127ร้อยละ0.33
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงอันตราย >=40%38,74848ร้อยละ0.12
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา98,53033,769ร้อยละ34.27
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตา - ร้อยละของผู้ป่วย DM ตรวจตา ผล Fundus camara ผิดปกติ33,7692,296ร้อยละ6.80
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางเท้าร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า98,53035,595ร้อยละ36.13
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (Secondary Prevention) คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางเท้า - ร้อยละของผู้ป่วย DM ตรวจเท้า ผลผิดปกติ35,5951,806ร้อยละ5.07
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด1,129,79668อัตราต่อแสนประชากร6.02
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคหัวใจและหลอดเลือด1,171,3223,379อัตราต่อแสนประชากร288.48
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคเบาหวาน1,077,3855,028อัตราต่อแสนประชากร466.69
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคเบาหวาน1,171,32298,452อัตราต่อแสนประชากร8,405.20
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป1,018,84398,393อัตราต่อแสนประชากร9,657.33
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคความดันโลหิตสูง939,30511,507อัตราต่อแสนประชากร1,225.05
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง1,169,175241,377อัตราต่อแสนประชากร20,645.07
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป1,017,518241,223อัตราต่อแสนประชากร23,707.00
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมอง1,158,625127อัตราต่อแสนประชากร10.96
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคหลอดเลือดสมอง1,171,3228,040อัตราต่อแสนประชากร686.40
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ไม่ป่วยด้วย DM,HT1,173,855914,328ร้อยละ77.89
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย HT1,173,855160,997ร้อยละ13.72
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย DM1,173,85517,887ร้อยละ1.52
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย DM และ HT1,173,85580,643ร้อยละ6.87
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย DM,HT,DM_HT (ผู้ป่วยทั้งหมด ตรวจสอบข้อมูล)1,173,855259,527ร้อยละ22.11
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ไม่ป่วยด้วย DM,HT731,211476,326ร้อยละ65.14
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ป่วยด้วย HT731,211157,824ร้อยละ21.58
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ป่วยด้วย DM731,21117,036ร้อยละ2.33
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ป่วยด้วย DM และ HT731,21180,025ร้อยละ10.94
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการทำ Amputation (ผลงานสะสม)98,5300ร้อยละ0.00
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน98,53057,711ร้อยละ58.57
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ไต98,53027,643ร้อยละ28.06
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ตา98,5303,372ร้อยละ3.42
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ระบบประสาท98,5302,031ร้อยละ2.06
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดส่วนปลาย98,5301,884ร้อยละ1.91
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน หลายอย่าง98,5302,240ร้อยละ2.27
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน อื่นๆ98,5309,140ร้อยละ9.28
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดสมอง98,5306,190ร้อยละ6.28
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน โรคหัวใจและหลอดเลือด98,5306,426ร้อยละ6.52
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน241,640178,522ร้อยละ73.88
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน หัวใจ241,6401,099ร้อยละ0.45
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน ไต241,64051,600ร้อยละ21.35
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน หลายอย่าง241,640422ร้อยละ0.17
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดสมอง241,64014,838ร้อยละ6.14
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน โรคหัวใจและหลอดเลือด241,64012,745ร้อยละ5.27
รายงานการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM,HT ในแฟ้ม Chronic การขึ้นทะเบียนในแฟ้ม Chronicร้อยละการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM,HT ในแฟ้ม Chronic259,527237,950ร้อยละ91.69
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMIร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI259,527167,842ร้อยละ64.67
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI <18.5 ผอม167,84216,311ร้อยละ9.72
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติ167,84254,883ร้อยละ32.70
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วม167,84232,344ร้อยละ19.27
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วน167,84247,883ร้อยละ28.53
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI >=30 อ้วนมาก167,84216,421ร้อยละ9.78
รายงานการให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วย DM,HT การให้บริการทันตกรรมร้อยละของผู้ป่วย DM ได้รับบริการทันตกรรม98,53024,147ร้อยละ24.51
รายงานการให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วย DM,HT การให้บริการทันตกรรมร้อยละของผู้ป่วย HT ได้รับบริการทันตกรรม241,64051,856ร้อยละ21.46
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ได้รับการคัดกรองผู้ติดบุหรี่259,527122,056ร้อยละ47.03
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่122,05615,257ร้อยละ12.50
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่-ได้รับการบำบัด15,25712,255ร้อยละ80.32
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่-ได้รับการบำบัด-ผลเลิกได้12,2551,601ร้อยละ13.06
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่-ได้รับการบำบัด-อยู่ระหว่างการติดตาม12,25510,654ร้อยละ86.94
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์259,527113,389ร้อยละ43.69
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา113,38918,640ร้อยละ16.44
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ได้รับคำแนะนำให้เลิกสุรา18,64014,089ร้อยละ75.58
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงต่ำ18,64016,921ร้อยละ90.78
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงต่ำ ได้ Brief Advice16,92113,507ร้อยละ79.82
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงปานกลาง18,6401,385ร้อยละ7.43
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงปานกลาง ได้ Brief Advice Counselling1,385361ร้อยละ26.06
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงสูง18,640334ร้อยละ1.79
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงสูง ได้ Brief Advice Counselling 334104ร้อยละ31.14
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงสูง ได้ Brief Advice Counselling และ Refer334195ร้อยละ58.38
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วย DM มีผล BP ในปีงบประมาณ98,53061,309ร้อยละ62.22
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วย DM มีผล BP ในปีงบประมาณ ผลคุมได้ 61,30939,582ร้อยละ64.56
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1C98,53061,697ร้อยละ62.62
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C มีผล < 761,69726,998ร้อยละ43.76
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C มีผล 7-7.961,69716,094ร้อยละ26.09
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C มีผล >= 861,69718,605ร้อยละ30.16
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ LDL 98,53060,528ร้อยละ61.43
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL มีผล < 10060,52833,813ร้อยละ55.86
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วย HT มีผล BP 2 Visit ขึ้นไปในปีงบประมาณ241,64093,217ร้อยละ38.58
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคความดันโลหิตสูง - ร้อยละของผู้ป่วย HT มีผล BP 2 Visit ขึ้นไปในปีงบประมาณ ผลคุมได้ 93,21760,013ร้อยละ64.38
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัย โรคซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT259,527116,569ร้อยละ44.92
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
1. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT มีภาวะซึมเศร้า259,5279,438ร้อยละ3.64
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
2. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ได้รับการคัดกรอง 2Q250,089107,131ร้อยละ42.84
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ได้รับการคัดกรอง 2Q - ผลผิดปกติ107,131611ร้อยละ0.57
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
3. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ได้รับการคัดกรอง 2Q - ผลผิดปกติ ได้รับการคัดกรอง 9Q611336ร้อยละ54.99
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าผลปกติ336304ร้อยละ90.48
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย 33625ร้อยละ7.44
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง 3365ร้อยละ1.49
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง 3362ร้อยละ0.60
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค (DM,HT,CVD,CVA,COPD)72,45319,202ร้อยละ26.50
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค DM72,4531,398ร้อยละ1.93
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค HT72,45313,223ร้อยละ18.25
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค DM-HT72,4534,019ร้อยละ5.55
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค CVD72,453736ร้อยละ1.02
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค CVA72,453496ร้อยละ0.68
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค COPD72,453467ร้อยละ0.64
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค (DM,HT,CVD,CVA,COPD)957342ร้อยละ35.74
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค DM95719ร้อยละ1.99
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค HT957254ร้อยละ26.54
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค DM-HT95761ร้อยละ6.37
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค CVD95712ร้อยละ1.25
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค CVA9578ร้อยละ0.84
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค COPD9577ร้อยละ0.73
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค (DM,HT,CVD,CVA,COPD,CA Lung)39,49515,968ร้อยละ40.43
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค DM39,495943ร้อยละ2.39
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค HT39,49510,210ร้อยละ25.85
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค DM-HT39,4954,104ร้อยละ10.39
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค CVD39,4951,033ร้อยละ2.62
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค CVA39,495756ร้อยละ1.91
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค COPD39,495947ร้อยละ2.40
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ - ร้อยละผู้ป่วยโรค COPD ที่สูบบุหรี่ป่วย ได้รับการบำบัด947764ร้อยละ80.68
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค CA Lung39,49533ร้อยละ0.08
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่1,021,338350,194ร้อยละ34.29
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลไม่สูบบุหรี่350,194288,548ร้อยละ82.40
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว350,19424,185ร้อยละ6.91
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่350,19437,461ร้อยละ10.70
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด37,46129,311ร้อยละ78.24
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน29,311316ร้อยละ1.08
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่ได้ 3 เดือน29,31129ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน29,311521ร้อยละ1.78
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1,021,338334,541ร้อยละ32.76
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลไม่เคยดื่ม334,541238,679ร้อยละ71.35
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเคยดื่มสุราแต่หยุดมาแล้ว1 ปีขึ้นไป334,54115,338ร้อยละ4.58
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา334,54172,429ร้อยละ21.65
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงต่ำ72,42966,341ร้อยละ91.59
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงต่ำ - Briefadvice66,34153,719ร้อยละ80.97
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงปานกลาง72,4295,131ร้อยละ7.08
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงปานกลาง BriefCounselling5,1311,481ร้อยละ28.86
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา มีความเสี่ยงสูง72,429957ร้อยละ1.32
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา มีความเสี่ยงสูง - BriefCounselling957330ร้อยละ34.48
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา มีความเสี่ยงสูง - Refer957674ร้อยละ70.43
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ร้อยละการติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 1 เดือนได้รับการติดตาม9578ร้อยละ0.84
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 1 เดือน ผลไม่ดื่มเลย (1B620)9572ร้อยละ0.21
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 1 เดือน ผลดื่มน้อยลง (1B621)9576ร้อยละ0.63
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 1 เดือน ผลดื่มเท่าเดิม (1B622)9570ร้อยละ0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 1 เดือน ผลดื่มมากขึ้น (1B623)9570ร้อยละ0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ร้อยละการติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 3 เดือนได้รับการติดตาม9575ร้อยละ0.52
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 3 เดือน ผลไม่ดื่มเลย (1B630)9572ร้อยละ0.21
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 3 เดือน ผลดื่มน้อยลง (1B631)9571ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 3 เดือน ผลดื่มเท่าเดิม (1B632)9572ร้อยละ0.21
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 3 เดือน ผลดื่มมากขึ้น (1B633)9570ร้อยละ0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ร้อยละการติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 6 เดือนได้รับการติดตาม9576ร้อยละ0.63
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 6 เดือน ผลไม่ดื่มเลย (1B640)9573ร้อยละ0.31
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 6 เดือน ผลดื่มน้อยลง (1B641)9572ร้อยละ0.21
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 6 เดือน ผลดื่มเท่าเดิม (1B642)9571ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 6 เดือน ผลดื่มมากขึ้น (1B643)9570ร้อยละ0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ร้อยละการติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) ระยะเวลา 12 เดือนได้รับการติดตาม9573ร้อยละ0.31
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 12 เดือน ผลไม่ดื่มเลย (1B650)9571ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 12 เดือน ผลดื่มน้อยลง (1B651)9570ร้อยละ0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 12 เดือน ผลดื่มเท่าเดิม (1B652)9571ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา การติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงสูง (ผู้ติดสุรา) - การติดตาม ระยะเวลา 12 เดือน ผลดื่มมากขึ้น (1B653)9571ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปE244 กลุ่มอาการคุชชิงเทียมที่เกิดจากสุรา1,021,3383อัตราต่อแสน0.29
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF04 กลุ่มอาการความจำเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากสุราและสารออกฤทธ์ต่อจิตประสาทอื่น1,021,33825อัตราต่อแสน2.45
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF05 ภาวะเพ้อที่ไม่ได้เกิดจากสุราและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอื่น1,021,33822อัตราต่อแสน2.15
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF10 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา1,021,33813อัตราต่อแสน1.27
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF100 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา เป็นพิษเฉียบพลัน1,021,338931อัตราต่อแสน91.15
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF101 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา การเสพอย่างอันตราย1,021,3385,184อัตราต่อแสน507.57
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF102 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา กลุ่มอาการติดยา1,021,3384,252อัตราต่อแสน416.32
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF103 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา ภาวะถอนยา1,021,3381,101อัตราต่อแสน107.80
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF104 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา ภาวะถอนยาที่มีภาวะเพ้อ1,021,338431อัตราต่อแสน42.20
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF105 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา กลุ่มอาการผิดปกติแบบโรคจิต1,021,338704อัตราต่อแสน68.93
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF106 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา กลุ่มอาการหลงลืม1,021,33850อัตราต่อแสน4.90
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF107 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา โรคจิตที่เหลือและเกิดภายหลัง1,021,33829อัตราต่อแสน2.84
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF108 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา ความผิดปกติอื่นทางจิตและพฤติกรรม1,021,338445อัตราต่อแสน43.57
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปF109 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการเสพสุรา ความผิดปกติอื่นทางจิตและพฤติกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด1,021,338805อัตราต่อแสน78.82
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปG312 โรคเสื่อมของระบบประสาทจากสุรา1,021,33830อัตราต่อแสน2.94
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปG621 โรคเส้นประสาทหลายเส้นจากสุรา1,021,33874อัตราต่อแสน7.25
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปG721 โรคของกล้ามเนื้อจากสุรา1,021,33815อัตราต่อแสน1.47
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปI426 โรคกล้ามเนื้อหัวใจจากสุรา1,021,33861อัตราต่อแสน5.97
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK292 กระเพาะอาหารอักเสบจากแอลกอฮอล์1,021,338886อัตราต่อแสน86.75
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK70 โรคตับจากแอลกอฮอล์1,021,33812อัตราต่อแสน1.17
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK700 ตับคั่งไขมันจากแอลกอฮอล์1,021,338282อัตราต่อแสน27.61
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK701 ตับอักเสบจากแอลกอฮอล์1,021,3381,776อัตราต่อแสน173.89
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK702 ตับเกิดพังผืดและแข็งจากแอลกอฮอล์1,021,33824อัตราต่อแสน2.35
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK703 ตับแข็งจากแอลกอฮอล์1,021,3383,202อัตราต่อแสน313.51
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK704 ตับวายจากแอลกอฮอล์1,021,33851อัตราต่อแสน4.99
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK709 โรคตับจากแอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด1,021,338262อัตราต่อแสน25.65
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK852 ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันจากแอลกอฮอล์1,021,338269อัตราต่อแสน26.34
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปK860 ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากแอลกอฮอล์1,021,33872อัตราต่อแสน7.05
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปO354 การดูแลมารดาที่ทราบ (หรือสงสัย) ว่าทารกได้รับอันตรายจากแอลกอฮอล์1,021,3381อัตราต่อแสน0.10
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปP043 ทารกในครรภ์และแรกเกิดได้รับผลจากมารดาดื่มสุรา1,021,3380อัตราต่อแสน0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปQ860 กลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ (พิการ)1,021,3380อัตราต่อแสน0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปR780 ตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือด1,021,33854อัตราต่อแสน5.29
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปT51 การเป็นพิษจากแอลกอฮอล์1,021,3380อัตราต่อแสน0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปT518 แอลกอฮอล์อื่น1,021,33821อัตราต่อแสน2.06
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปT519 แอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอียด1,021,338276อัตราต่อแสน27.02
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปY912 เป็นพิษรุนแรงจากแอลกอฮอล์1,021,3380อัตราต่อแสน0.00
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปZ040 การทดสอบระดับของแอลกอฮอล์และยาในเลือด1,021,338541อัตราต่อแสน52.97
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปZ502 การฟื้นฟูสภาพผู้ติดสุรา1,021,3384,087อัตราต่อแสน400.16
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปZ714 การให้คำปรึกษาและเฝ้าระวังผู้ติดสุรา1,021,33818,228อัตราต่อแสน1,784.72
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานโรคที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปZ721 การใช้แอลกอฮอล์1,021,33818,744อัตราต่อแสน1,835.24
รายงานสุขภาพจิตและจิตเวช รายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้าร้อยละการคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค (เรื้อรังทางกาย ปัญหาสุรายาเสพติด จิตเวช) 320,225123,595ร้อยละ38.60
รายงานสุขภาพจิตและจิตเวช รายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้าร้อยละการคัดกรองโรคซึมเศร้าในคลินิกบริการ (ผู้สูงอายุ/ NCD/ ANC) WorkLoad315,98224,989ร้อยละ7.91
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาจำนวนผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา9393ร้อยละ100.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD ได้รับการแบ่งกลุ่ม จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา9367ร้อยละ72.04
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD กลุ่ม A รายโรงพยาบาลที่รักษา 671ร้อยละ1.49
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม A ได้รับการรักษายา SABA 10ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม A ได้รับการรักษายา SABA_SAMA 10ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD กลุ่ม B รายโรงพยาบาลที่รักษา 6753ร้อยละ79.10
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม B ได้รับการรักษายา LAMA 530ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม B ได้รับการรักษายา LAMA_LABA 531ร้อยละ1.89
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม B ได้รับการรักษายา ICS_LABA 5321ร้อยละ39.62
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม B ได้รับการรักษายา ICS_LABA_LAMA 531ร้อยละ1.89
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD กลุ่ม C รายโรงพยาบาลที่รักษา 670ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD กลุ่ม D รายโรงพยาบาลที่รักษา 6713ร้อยละ19.40
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม D ได้รับการรักษายา ICS_LABA 135ร้อยละ38.46
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม D ได้รับการรักษายา ICS_LABA_LAMA 132ร้อยละ15.38
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม D ได้รับการรักษายา LABA_LAMA 130ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา- ร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม D ได้รับการรักษายา LAMA 130ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละของผู้ป่วย COPD กลุ่ม B,C,D ได้รับการรักษายา ICS_LABA_LAMA (คน) 6631ร้อยละ46.97
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD ได้รับยา LAMA และเกิด AE33ร้อยละ100.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD มี CAT Score < 10 คะแนน 3,1892,497ร้อยละ78.30
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่931ร้อยละ1.08
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง9342ร้อยละ45.16
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย AE ที่แผนกผู้ป่วยนอก4,5786,217,356ค่าเฉลี่ย1,358.09
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย AE ที่แผนกผู้ป่วยใน3,26446,288,383ค่าเฉลี่ย14,181.49
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วยที่ได้ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)831ร้อยละ1.20
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย COPD รายใหม่ ที่ได้ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)150ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามเขตรับผิดชอบ (Areatype 1,3)จำนวนผู้ป่วย COPD รายใหม่ จำแนกตามหน่วยบริการที่รับผิดชอบ1,3531,353ร้อยละ100.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD จำแนกตามเขตรับผิดชอบ (Areatype 1,3)จำนวนผู้ป่วย COPD รายใหม่ ที่ได้ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)1,353107ร้อยละ7.91
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD with AE จำแนกตามเขตรับผิดชอบ (Areatype 1,3)ร้อยละผู้ป่วย COPD ที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน13,0192,107ร้อยละ16.18
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD with AE จำแนกตามเขตรับผิดชอบ (Areatype 1,3)ร้อยละผู้ป่วย COPD ที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน ได้รับการเยี่ยมบ้าน2,107234ร้อยละ11.11
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD with AE จำแนกตามเขตรับผิดชอบ (Areatype 1,3)ร้อยละผู้ป่วย COPD ที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน ติดต่อกัน 2 ปี13,01997ร้อยละ0.75
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ผู้ป่วย COPD with AE จำแนกตามเขตรับผิดชอบ (Areatype 1,3)ร้อยละผู้ป่วย COPD ที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน ติดต่อกัน 3 ปี13,01917ร้อยละ0.13
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) Error การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย COPDร้อยละความผิดพลาดในการลงผล mMRC 3,28592ร้อยละ2.80
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) Error การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย COPDร้อยละความผิดพลาดในการลงผล CAT Score 3,1880ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) Error การประเมินความรุนแรงของผู้ป่วย COPDร้อยละความผิดพลาดในการลงผล fev1 3554ร้อยละ1.13
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งเต้านมร้อยละของประชากรหญิง อายุ 30-70 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม359,6963,536อัตราต่อแสนประชากร983.05
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งเต้านม - ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม ได้รับการเยี่ยมบ้าน3,53620ร้อยละ0.57
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งเต้านม - ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม รายใหม่356,458260อัตราต่อแสนประชากร72.94
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกร้อยละของประชากรหญิง อายุ 30-60 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก253,151727อัตราต่อแสนประชากร287.18
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก - ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก ได้รับการเยี่ยมบ้าน7272ร้อยละ0.28
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งปากมดลูก - ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก รายใหม่252,48534อัตราต่อแสนประชากร13.47
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ร้อยละของประชากร อายุ 50-70 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้384,2911,632อัตราต่อแสนประชากร424.68
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ - ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ ได้รับการเยี่ยมบ้าน1,63221ร้อยละ1.29
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ - ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ รายใหม่382,923184อัตราต่อแสนประชากร48.05
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ร้อยละของประชากร อายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้345,3465,088ร้อยละ1.47
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ร้อยละของประชากร อายุ 50-70 ปี Fittest Positive5,088703ร้อยละ13.82
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ร้อยละของประชากร อายุ 50-70 ปี Fittest Positive ได้ตรวจ Colonoscope70312ร้อยละ1.71
รายงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง มะเร็งลำไส้ร้อยละของประชากร อายุ 50-70 ปี Fittest Positive ได้ตรวจ Colonoscope ผล Colorectal120ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วย Palliative Care ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting
และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว
3,9302,263ร้อยละ57.58
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) ผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาจำนวนผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา4444ร้อยละ100.00
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) ผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย Asthma (OPD)24,14725,360,154ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย1,050.24
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) ผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย Asthma (IPD)6806,879,634ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย10,117.11
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) ผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาอัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืด ที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล (HDC)11,001601ร้อยละ5.46
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) ผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละการป่วยตายด้วยโรค Asthma (IPD)6800ร้อยละ0.00
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) ผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาอัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหืด (HDC)12,995780ร้อยละ6.00
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) การใช้ยาในผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย Asthma ได้รับการรักษาด้วยยา ICS4410ร้อยละ22.73
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) การใช้ยาในผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย Asthma ได้รับการรักษาด้วยยา ICS+LABA442ร้อยละ4.55
รายงานผู้ป่วยโรคหืด (Asthma) การใช้ยาในผู้ป่วย Asthma จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษาร้อยละผู้ป่วย Asthma ได้รับการรักษาด้วยยา ICS+LABA+LAMA440ร้อยละ0.00
รายงานติดตามแก้ไขภาวะโภชนาการ รายงานติดตามแก้ไขภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย (0-5ปี)ร้อยละเด็กปฐมวัย (0-5ปี) ที่มีภาวะเตี้ย ได้รับติดตามแก้ไข10,0769,480ร้อยละ94.08
รายงานติดตามแก้ไขภาวะโภชนาการ รายงานติดตามโภชนาการสูงดีสมส่วนในเด็กปฐมวัย (6 - 14 ปี)ร้อยละโภชนาการสูงดีสมส่วนในเด็กปฐมวัย (6 - 14 ปี) เทอมที่ 1 พฤษภาคม - กันยายน70,66436,886ร้อยละ52.20
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team