รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เวียงแหง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง1,243 923 74.26320 25.741,162 93.48889 96.32604 67.94266 29.9219 2.14273 85.31141 51.6589 32.6023 8.4215 5.495 1.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1,039 735 70.74304 29.26934 89.89711 96.73594 83.54116 16.321 0.14223 73.36116 52.0257 25.5626 11.6618 8.076 2.69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห1,054 678 64.33376 35.67940 89.18647 95.43630 97.3716 2.471 0.15293 77.93171 58.3684 28.6718 6.1416 5.464 1.37
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง2,477 1,607 64.88870 35.12908 36.66234 14.56232 99.152 0.850 0.00674 77.47310 45.99210 31.1686 12.7654 8.0114 2.08
 5,813.003,943.00 1,870.00 3,944.00 2,481.00 2,060.00 400.00 21.00 1,463.00 738.00 440.00 153.00 103.00 29.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20