รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สารภี

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง5,244 3,591 68.481,653 31.524,685 89.343,559 99.113,171 89.10304 8.5484 2.361,126 68.12483 42.90310 27.5397 8.6175 6.66161 14.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู2,714 1,890 69.64824 30.362,319 85.451,840 97.351,604 87.17169 9.1867 3.64479 58.13210 43.84138 28.8141 8.5641 8.5649 10.23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน2,675 1,810 67.66865 32.342,065 77.201,721 95.081,515 88.03177 10.2829 1.69344 39.77113 32.8582 23.8457 16.5771 20.6421 6.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง3,047 1,863 61.141,184 38.862,273 74.601,696 91.041,074 63.33451 26.59171 10.08577 48.73169 29.29140 24.2693 16.12124 21.4951 8.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก3,581 2,318 64.731,263 35.272,842 79.362,190 94.481,435 65.53630 28.77125 5.71652 51.62250 38.34203 31.1382 12.5869 10.5848 7.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง1,752 1,077 61.47675 38.531,441 82.251,004 93.22774 77.09160 15.9470 6.97437 64.74224 51.2674 16.9342 9.6175 17.1622 5.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว2,323 1,569 67.54754 32.461,855 79.851,512 96.371,483 98.0815 0.9914 0.93343 45.49149 43.4478 22.7448 13.9944 12.8324 7.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล5,669 4,090 72.151,579 27.855,212 91.944,055 99.143,942 97.2180 1.9733 0.811,157 73.27621 53.67255 22.0492 7.9593 8.0496 8.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสา ตำบลสันทราย2,783 1,806 64.89977 35.112,301 82.681,672 92.581,186 70.93303 18.12183 10.94629 64.38214 34.02205 32.5987 13.8396 15.2627 4.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง2,284 1,555 68.08729 31.921,997 87.431,467 94.341,176 80.16246 16.7745 3.07530 72.70307 57.9284 15.8538 7.1778 14.7223 4.34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู1,427 917 64.26510 35.741,271 89.07912 99.45875 95.9422 2.4115 1.64359 70.39189 52.6574 20.6150 13.9332 8.9114 3.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง7,859 5,694 72.452,165 27.556,940 88.315,635 98.965,162 91.61321 5.70152 2.701,305 60.28606 46.44321 24.60122 9.35131 10.04125 9.58
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3,909 2,574 65.851,335 34.153,292 84.222,381 92.502,124 89.21221 9.2836 1.51911 68.24449 49.29281 30.8583 9.1142 4.6156 6.15
 45,267.0030,754.00 14,513.00 38,493.00 29,644.00 25,521.00 3,099.00 1,024.00 8,849.00 3,984.00 2,245.00 932.00 971.00 717.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50