รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สารภี

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง5,459 3,828 70.121,631 29.882,555 46.801,529 39.941,261 82.47185 12.1083 5.431,026 62.91355 34.60350 34.11111 10.8276 7.41134 13.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู ตำบลชมภู2,739 1,949 71.16790 28.84693 25.30332 17.03188 56.6367 20.1877 23.19361 45.70106 29.36136 37.6748 13.3037 10.2534 9.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน2,697 1,855 68.78842 31.222,055 76.201,756 94.661,545 87.98182 10.3629 1.65299 35.5186 28.7682 27.4249 16.3972 24.0810 3.34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดง ตำบลขัวมุง3,078 1,916 62.251,162 37.752,303 74.821,757 91.701,106 62.95466 26.52185 10.53546 46.99168 30.77174 31.8789 16.3078 14.2937 6.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก3,647 2,409 66.051,238 33.95954 26.16396 16.44129 32.58157 39.65110 27.78558 45.07203 36.38177 31.7279 14.1670 12.5429 5.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง1,777 1,147 64.55630 35.451,058 59.54763 66.52592 77.59123 16.1248 6.29295 46.83116 39.3269 23.3945 15.2552 17.6313 4.41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว2,364 1,624 68.70740 31.301,888 79.861,561 96.121,549 99.2310 0.642 0.13327 44.19128 39.14109 33.3345 13.7625 7.6520 6.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล5,691 4,220 74.151,471 25.852,173 38.181,187 28.131,168 98.4013 1.106 0.51986 67.03487 49.39257 26.0692 9.3379 8.0171 7.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสา ตำบลสันทราย2,852 1,899 66.58953 33.421,099 38.53743 39.13295 39.70262 35.26186 25.03356 37.3693 26.12102 28.6553 14.8991 25.5617 4.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง2,318 1,600 69.03718 30.971,496 64.54989 61.81749 75.73196 19.8244 4.45507 70.61257 50.69114 22.4960 11.8361 12.0315 2.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู1,449 942 65.01507 34.99754 52.04402 42.68367 91.2918 4.4817 4.23352 69.43186 52.8489 25.2843 12.2225 7.109 2.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง7,467 5,541 74.211,926 25.796,543 87.635,509 99.425,025 91.21328 5.95156 2.831,034 53.69489 47.29297 28.7292 8.9086 8.3270 6.77
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี3,970 2,660 67.001,310 33.001,578 39.75734 27.59639 87.0666 8.9929 3.95844 64.43387 45.85292 34.6079 9.3643 5.0943 5.09
 45,508.0031,590.00 13,918.00 25,149.00 17,658.00 14,613.00 2,073.00 972.00 7,491.00 3,061.00 2,248.00 885.00 795.00 502.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20