รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : อมก๋อย

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง1,587 1,172 73.85415 26.15258 16.264 0.344 100.000 0.000 0.00254 61.20116 45.6755 21.6518 7.0959 23.236 2.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง1,487 1,331 89.51156 10.49123 8.273 0.232 66.671 33.330 0.00120 76.9277 64.1721 17.506 5.0014 11.672 1.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น1,850 1,389 75.08461 24.92698 37.73492 35.42347 70.53103 20.9342 8.54206 44.69100 48.5437 17.9623 11.1743 20.873 1.46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1,114 801 71.90313 28.10305 27.38181 22.6079 43.6548 26.5254 29.83124 39.6246 37.1031 25.0018 14.5225 20.164 3.23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง1,050 843 80.29207 19.71195 18.57121 14.3579 65.2934 28.108 6.6174 35.7539 52.7014 18.928 10.8113 17.570 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง1,986 1,861 93.71125 6.2974 3.7323 1.248 34.789 39.136 26.0951 40.8028 54.908 15.695 9.809 17.651 1.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน1,819 1,719 94.50100 5.50417 22.92383 22.28178 46.48130 33.9475 19.5834 34.0019 55.889 26.473 8.823 8.820 0.00
โรงพยาบาลอมก๋อย3,632 3,108 85.57524 14.431,969 54.211,547 49.771,113 71.95274 17.71160 10.34422 80.53217 51.4275 17.7754 12.8072 17.064 0.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย2,697 2,323 86.13374 13.87240 8.902 0.092 100.000 0.000 0.00238 63.64120 50.4243 18.0718 7.5651 21.436 2.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น880 804 91.3676 8.64383 43.52350 43.53201 57.4399 28.2950 14.2933 43.4211 33.337 21.213 9.0912 36.360 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน1,603 1,495 93.26108 6.74217 13.54129 8.6377 59.6936 27.9116 12.4088 81.4854 61.3618 20.457 7.959 10.230 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว 553 525 94.9428 5.0633 5.9723 4.3814 60.875 21.744 17.3910 35.714 40.000 0.001 10.005 50.000 0.00
 20,258.0017,371.00 2,887.00 4,912.00 3,258.00 2,104.00 739.00 415.00 1,654.00 831.00 318.00 164.00 315.00 26.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20