รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ฮอด

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด1,418 961 67.77457 32.231,204 84.91928 96.57863 93.0063 6.792 0.22276 60.39118 42.7558 21.0142 15.2253 19.205 1.81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล1,081 763 70.58318 29.42198 18.321 0.131 100.000 0.000 0.00197 61.9573 37.0643 21.8315 7.6153 26.9013 6.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล1,779 1,256 70.60523 29.401,356 76.22890 70.86639 71.80128 14.38123 13.82466 89.10170 36.48150 32.1975 16.0959 12.6612 2.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง2,419 1,730 71.52689 28.482,166 89.541,663 96.131,627 97.8436 2.160 0.00503 73.00364 72.3780 15.9033 6.569 1.7917 3.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง3,265 2,573 78.81692 21.19545 16.6927 1.0526 96.301 3.700 0.00518 74.86263 50.77156 30.1265 12.5530 5.794 0.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี662 551 83.23111 16.77164 24.7781 14.7053 65.4320 24.698 9.8883 74.7744 53.0125 30.127 8.437 8.430 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี1,306 1,039 79.56267 20.44259 19.83102 9.8272 70.5928 27.452 1.96157 58.8060 38.2257 36.3116 10.1919 12.105 3.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี1,337 1,077 80.55260 19.45173 12.949 0.845 55.564 44.440 0.00164 63.0867 40.8553 32.3217 10.3720 12.207 4.27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ1,469 1,158 78.83311 21.17277 18.8652 4.4939 75.008 15.385 9.62225 72.3594 41.7861 27.1125 11.1137 16.448 3.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง740 619 83.65121 16.35213 28.78149 24.07109 73.1530 20.1310 6.7164 52.8935 54.6915 23.448 12.506 9.380 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ754 564 74.80190 25.20329 43.63236 41.84164 69.4972 30.510 0.0093 48.9538 40.8627 29.0313 13.9814 15.051 1.08
โรงพยาบาลฮอด4,888 3,232 66.121,656 33.883,396 69.481,995 61.731,867 93.5812 0.60116 5.811,401 84.60647 46.18370 26.41145 10.35165 11.7874 5.28
 21,118.0015,523.00 5,595.00 10,280.00 6,133.00 5,465.00 402.00 266.00 4,147.00 1,973.00 1,095.00 461.00 472.00 146.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20