รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ฮอด

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด1,382 919 66.50463 33.501,228 88.86898 97.71836 93.1059 6.573 0.33330 71.27139 42.1295 28.7948 14.5540 12.128 2.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล1,065 747 70.14318 29.86909 85.35694 92.90620 89.3471 10.233 0.43215 67.6176 35.3552 24.1923 10.7049 22.7915 6.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล1,756 1,220 69.48536 30.521,647 93.791,159 95.00923 79.64120 10.35116 10.01488 91.04213 43.65115 23.5777 15.7867 13.7316 3.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง2,385 1,672 70.10713 29.902,204 92.411,664 99.521,569 94.2995 5.710 0.00540 75.74375 69.4479 14.6339 7.2226 4.8121 3.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง3,196 2,487 77.82709 22.182,946 92.182,388 96.022,312 96.8264 2.6812 0.50558 78.70310 55.56160 28.6750 8.9632 5.736 1.08
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี662 543 82.02119 17.98619 93.50529 97.42394 74.48110 20.7925 4.7390 75.6345 50.0024 26.6710 11.119 10.002 2.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี1,292 1,013 78.41279 21.591,147 88.78970 95.76847 87.32110 11.3413 1.34177 63.4473 41.2461 34.4618 10.1719 10.736 3.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี1,316 1,042 79.18274 20.821,205 91.571,010 96.93935 92.5769 6.836 0.59195 71.1777 39.4971 36.4117 8.7221 10.779 4.62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ1,453 1,130 77.77323 22.231,359 93.531,116 98.76919 82.35170 15.2327 2.42243 75.2390 37.0477 31.6927 11.1140 16.469 3.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง744 615 82.66129 17.34685 92.07592 96.26531 89.7048 8.1113 2.2093 72.0954 58.0623 24.7310 10.755 5.381 1.08
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ749 557 74.37192 25.63641 85.58532 95.51404 75.94120 22.568 1.50109 56.7752 47.7130 27.5211 10.0914 12.842 1.83
โรงพยาบาลฮอด4,823 3,119 64.671,704 35.334,460 92.472,961 94.932,818 95.1714 0.47129 4.361,499 87.97739 49.30359 23.95140 9.34174 11.6187 5.80
 20,823.0015,064.00 5,759.00 19,050.00 14,513.00 13,108.00 1,050.00 355.00 4,537.00 2,243.00 1,146.00 470.00 496.00 182.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50