รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : หางดง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว3,139 1,962 62.501,177 37.501,434 45.68529 26.96177 33.46203 38.37149 28.17905 76.89428 47.29194 21.44114 12.60100 11.0569 7.62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว3,212 2,005 62.421,207 37.581,434 44.65450 22.44387 86.0048 10.6715 3.33984 81.52411 41.77248 25.20132 13.41113 11.4880 8.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง2,980 1,757 58.961,223 41.041,772 59.46697 39.67344 49.35274 39.3179 11.331,075 87.90546 50.79279 25.9588 8.1974 6.8888 8.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง2,968 2,013 67.82955 32.181,565 52.73825 40.98653 79.1587 10.5585 10.30740 77.49336 45.41161 21.76120 16.2272 9.7351 6.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า1,497 1,016 67.87481 32.13603 40.28224 22.05201 89.7323 10.270 0.00379 78.79200 52.7787 22.9637 9.7632 8.4423 6.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน3,096 2,117 68.38979 31.621,604 51.81725 34.25546 75.31156 21.5223 3.17879 89.79508 57.79194 22.0769 7.8553 6.0355 6.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน1,877 1,249 66.54628 33.46620 33.0350 4.0029 58.0014 28.007 14.00570 90.76201 35.26178 31.2399 17.3752 9.1240 7.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน7,349 5,631 76.621,718 23.385,909 80.414,710 83.644,269 90.64405 8.6036 0.761,199 69.79607 50.63286 23.85104 8.67121 10.0981 6.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย3,894 2,648 68.001,246 32.002,239 57.501,320 49.85902 68.33307 23.26111 8.41919 73.76392 42.66188 20.46110 11.97118 12.84111 12.08
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง1,683 1,202 71.42481 28.581,193 70.89851 70.80756 88.8495 11.160 0.00342 71.10158 46.2063 18.4241 11.9945 13.1635 10.23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง929 613 65.98316 34.02540 58.13288 46.98104 36.1198 34.0386 29.86252 79.75102 40.4867 26.5944 17.4626 10.3213 5.16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่3,235 2,141 66.181,094 33.821,591 49.18667 31.15461 69.12164 24.5942 6.30924 84.46406 43.94244 26.41101 10.9395 10.2878 8.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง2,136 1,300 60.86836 39.141,063 49.77451 34.69380 84.2652 11.5319 4.21612 73.21269 43.95179 29.2571 11.6038 6.2155 8.99
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง4,125 2,774 67.251,351 32.751,702 41.26719 25.92350 48.68272 37.8397 13.49983 72.76422 42.93255 25.94118 12.0089 9.0599 10.07
 42,120.0028,428.00 13,692.00 23,269.00 12,506.00 9,559.00 2,198.00 749.00 10,763.00 4,986.00 2,623.00 1,248.00 1,028.00 878.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20