รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : หางดง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว3,047 1,837 60.291,210 39.712,804 92.021,824 99.291,114 61.07434 23.79276 15.13980 80.99468 47.76219 22.35105 10.7180 8.16108 11.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว3,147 1,897 60.281,250 39.722,913 92.561,852 97.631,732 93.52105 5.6715 0.811,061 84.88510 48.07242 22.8195 8.9598 9.24116 10.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง2,910 1,666 57.251,244 42.752,851 97.971,654 99.281,060 64.09441 26.66153 9.251,197 96.22657 54.89278 23.2282 6.8566 5.51114 9.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง2,946 1,949 66.16997 33.842,743 93.111,914 98.201,642 85.79158 8.25114 5.96829 83.15413 49.82176 21.2391 10.9871 8.5678 9.41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า1,458 974 66.80484 33.201,356 93.00953 97.84885 92.8665 6.823 0.31403 83.26220 54.5984 20.8428 6.9530 7.4441 10.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน3,042 2,038 67.001,004 33.002,933 96.421,983 97.301,399 70.55542 27.3342 2.12950 94.62578 60.84173 18.2166 6.9541 4.3292 9.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน1,845 1,204 65.26641 34.741,744 94.531,157 96.10723 62.49337 29.1397 8.38587 91.58233 39.69161 27.4383 14.1449 8.3561 10.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน7,327 5,479 74.781,848 25.226,636 90.575,248 95.784,701 89.58502 9.5745 0.861,388 75.11675 48.63321 23.13127 9.15117 8.43148 10.66
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย3,833 2,509 65.461,324 34.543,348 87.352,328 92.791,875 80.54377 16.1976 3.261,020 77.04480 47.06182 17.8486 8.43121 11.86151 14.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง1,668 1,182 70.86486 29.141,543 92.511,169 98.901,037 88.71122 10.4410 0.86374 76.95173 46.2666 17.6550 13.3741 10.9644 11.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง885 546 61.69339 38.31819 92.54516 94.51200 38.76206 39.92110 21.32303 89.38120 39.6086 28.3848 15.8428 9.2421 6.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่3,257 2,106 64.661,151 35.342,941 90.301,943 92.261,475 75.91393 20.2375 3.86998 86.71496 49.70207 20.7493 9.3282 8.22120 12.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง2,136 1,264 59.18872 40.821,916 89.701,252 99.051,142 91.2194 7.5116 1.28664 76.15261 39.31169 25.4565 9.7949 7.38120 18.07
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง4,030 2,624 65.111,406 34.893,481 86.382,391 91.121,823 76.24450 18.82118 4.941,090 77.52506 46.42217 19.9189 8.17100 9.17178 16.33
 41,531.0027,275.00 14,256.00 38,028.00 26,184.00 20,808.00 4,226.00 1,150.00 11,844.00 5,790.00 2,581.00 1,108.00 973.00 1,392.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50