รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันทราย

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง3,941 2,644 67.091,297 32.913,372 85.562,399 90.732,070 86.29266 11.0963 2.63973 75.02449 46.15283 29.09111 11.4190 9.2540 4.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย8,479 6,297 74.272,182 25.737,540 88.936,094 96.786,012 98.6561 1.0021 0.341,446 66.27613 42.39385 26.63211 14.59160 11.0777 5.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร3,831 2,836 74.03995 25.973,301 86.172,641 93.122,498 94.59121 4.5822 0.83660 66.33303 45.91185 28.0373 11.0660 9.0939 5.91
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง4,531 3,090 68.201,441 31.803,958 87.352,933 94.922,710 92.40213 7.2610 0.341,025 71.13521 50.83203 19.80133 12.98119 11.6149 4.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา2,650 1,908 72.00742 28.002,353 88.791,828 95.811,726 94.4263 3.4539 2.13525 70.75243 46.29137 26.1053 10.1053 10.1039 7.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง1,942 1,360 70.03582 29.971,544 79.511,256 92.35867 69.03280 22.29109 8.68288 49.48120 41.6773 25.3534 11.8144 15.2817 5.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง1,178 805 68.34373 31.661,026 87.10743 92.30674 90.7157 7.6712 1.62283 75.87144 50.8869 24.3830 10.6033 11.667 2.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม8,408 6,214 73.912,194 26.097,357 87.505,932 95.465,905 99.5419 0.328 0.131,425 64.95631 44.28408 28.63161 11.30146 10.2579 5.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก1,969 1,162 59.01807 40.991,747 88.731,136 97.76999 87.9487 7.6650 4.40611 75.71240 39.28173 28.3179 12.9386 14.0833 5.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก3,079 1,865 60.571,214 39.432,517 81.751,740 93.301,328 76.32292 16.78120 6.90777 64.00381 49.03202 26.0082 10.5581 10.4231 3.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่4,388 2,909 66.291,479 33.713,854 87.832,710 93.162,326 85.83256 9.45128 4.721,144 77.35526 45.98301 26.31139 12.15135 11.8043 3.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น1,731 1,119 64.64612 35.361,632 94.281,101 98.39882 80.11185 16.8034 3.09531 86.76296 55.74105 19.7753 9.9854 10.1723 4.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่4,406 3,096 70.271,310 29.733,742 84.932,836 91.602,133 75.21455 16.04248 8.74906 69.16389 42.94237 26.16116 12.80115 12.6949 5.41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่3,463 2,403 69.391,060 30.613,094 89.342,275 94.671,973 86.73232 10.2070 3.08819 77.26364 44.44217 26.5092 11.2399 12.0947 5.74
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร7,443 5,128 68.902,315 31.106,580 88.414,883 95.224,343 88.94392 8.03148 3.031,697 73.30814 47.97401 23.63191 11.26177 10.43114 6.72
 61,439.0042,836.00 18,603.00 53,617.00 40,507.00 36,446.00 2,979.00 1,082.00 13,110.00 6,034.00 3,379.00 1,558.00 1,452.00 687.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50