รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันทราย

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง3,963 2,701 68.161,262 31.842,076 52.381,161 42.98931 80.19178 15.3352 4.48915 72.50398 43.50250 27.32108 11.80136 14.8623 2.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย8,520 6,447 75.672,073 24.334,758 55.853,453 53.563,376 97.7750 1.4527 0.781,305 62.95569 43.60328 25.13195 14.94163 12.4950 3.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร3,864 2,912 75.36952 24.641,722 44.571,116 38.32990 88.71106 9.5020 1.79606 63.66294 48.51164 27.0674 12.2155 9.0819 3.14
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง4,618 3,188 69.031,430 30.972,105 45.581,135 35.601,016 89.52111 9.788 0.70970 67.83464 47.84244 25.15105 10.82126 12.9931 3.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา2,722 2,002 73.55720 26.451,152 42.32664 33.17550 82.8360 9.0454 8.13488 67.78222 45.49118 24.1854 11.0768 13.9326 5.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง1,952 1,387 71.06565 28.94759 38.88498 35.90227 45.58151 30.32120 24.10261 46.19108 41.3858 22.2231 11.8852 19.9212 4.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง1,189 816 68.63373 31.37944 79.39740 90.69674 91.0855 7.4311 1.49204 54.6985 41.6754 26.4724 11.7636 17.655 2.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม8,483 6,342 74.762,141 25.242,277 26.84952 15.01941 98.8411 1.160 0.001,325 61.89542 40.91357 26.94212 16.00164 12.3850 3.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก1,981 1,196 60.37785 39.63895 45.18400 33.44307 76.7561 15.2532 8.00495 63.06194 39.19130 26.2669 13.9485 17.1717 3.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก3,122 1,924 61.631,198 38.371,221 39.11498 25.88221 44.38178 35.7499 19.88723 60.35344 47.58189 26.1483 11.4883 11.4824 3.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่4,491 3,030 67.471,461 32.532,341 52.131,276 42.111,003 78.61176 13.7997 7.601,065 72.90442 41.50308 28.92144 13.52141 13.2430 2.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น1,777 1,167 65.67610 34.33918 51.66425 36.42296 69.6596 22.5933 7.76493 80.82243 49.29129 26.1756 11.3651 10.3414 2.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่4,456 3,173 71.211,283 28.793,781 84.852,975 93.762,251 75.66469 15.76255 8.57806 62.82332 41.19208 25.81102 12.66138 17.1226 3.23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่3,464 2,443 70.531,021 29.471,307 37.73519 21.24356 68.59113 21.7750 9.63788 77.18330 41.88226 28.6898 12.44114 14.4720 2.54
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร7,826 5,543 70.832,283 29.172,707 34.591,133 20.44774 68.31269 23.7490 7.941,574 68.94782 49.68395 25.10174 11.05171 10.8652 3.30
 62,428.0044,271.00 18,157.00 28,963.00 16,945.00 13,913.00 2,084.00 948.00 12,018.00 5,349.00 3,158.00 1,529.00 1,583.00 399.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20