รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันกำแพง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง6,298 4,223 67.052,075 32.955,294 84.064,088 96.80755 18.472,276 55.681,057 25.861,206 58.12455 37.73322 26.70174 14.43192 15.9263 5.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล2,115 1,299 61.42816 38.581,205 56.97686 52.81521 75.95128 18.6637 5.39519 63.60282 54.34106 20.4244 8.4867 12.9120 3.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง3,076 1,966 63.911,110 36.092,413 78.451,459 74.21545 37.35531 36.39383 26.25954 85.95567 59.43194 20.3480 8.3983 8.7030 3.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง2,110 1,214 57.54896 42.461,791 84.881,061 87.40492 46.37369 34.78200 18.85730 81.47390 53.42174 23.8454 7.4070 9.5942 5.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง2,090 1,371 65.60719 34.401,633 78.131,076 78.48637 59.20283 26.30156 14.50557 77.47285 51.17139 24.9642 7.5467 12.0324 4.31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง4,129 2,826 68.441,303 31.561,840 44.561,173 41.51872 74.34293 24.988 0.68667 51.19207 31.03212 31.7890 13.49128 19.1930 4.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2,944 1,804 61.281,140 38.722,461 83.591,579 87.53763 48.32455 28.82361 22.86882 77.37429 48.64243 27.5597 11.0099 11.2214 1.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2,984 2,153 72.15831 27.85823 27.58368 17.09241 65.49101 27.4526 7.07455 54.75171 37.58111 24.4048 10.55100 21.9825 5.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย3,403 2,238 65.771,165 34.232,283 67.091,725 77.081,529 88.64169 9.8027 1.57558 47.90258 46.24106 19.0054 9.68119 21.3321 3.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา5,265 3,571 67.831,694 32.173,229 61.332,127 59.56563 26.471,402 65.91162 7.621,102 65.05431 39.11312 28.31144 13.07150 13.6165 5.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง2,851 1,890 66.29961 33.711,610 56.471,136 60.11822 72.36231 20.3383 7.31474 49.32185 39.03138 29.1165 13.7163 13.2923 4.85
 37,265.0024,555.00 12,710.00 24,582.00 16,478.00 7,740.00 6,238.00 2,500.00 8,104.00 3,660.00 2,057.00 892.00 1,138.00 357.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20