รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันกำแพง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด ตำบลสันกำแพง5,983 3,921 65.542,062 34.465,043 84.293,782 96.45702 18.562,094 55.37986 26.071,261 61.15527 41.79316 25.06123 9.75192 15.23103 8.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล2,108 1,280 60.72828 39.281,719 81.551,163 90.86890 76.53224 19.2649 4.21556 67.15265 47.66142 25.5446 8.2771 12.7732 5.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง3,037 1,898 62.501,139 37.502,797 92.101,792 94.42851 47.49619 34.54322 17.971,005 88.24585 58.21192 19.1086 8.5692 9.1550 4.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง2,101 1,181 56.21920 43.791,898 90.341,115 94.41541 48.52389 34.89185 16.59783 85.11459 58.62152 19.4139 4.9849 6.2684 10.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง2,072 1,336 64.48736 35.521,847 89.141,255 93.94801 63.82304 24.22150 11.95592 80.43304 51.35146 24.6645 7.6060 10.1437 6.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง3,984 2,642 66.321,342 33.683,301 82.862,556 96.742,024 79.19525 20.547 0.27745 55.51295 39.60193 25.9183 11.14108 14.5066 8.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2,905 1,744 60.031,161 39.972,648 91.151,717 98.45902 52.53476 27.72339 19.74931 80.19479 51.45227 24.3892 9.88104 11.1729 3.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2,971 2,097 70.58874 29.422,570 86.502,036 97.091,504 73.87367 18.03165 8.10534 61.10223 41.76120 22.4753 9.9396 17.9842 7.87
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย3,373 2,184 64.751,189 35.252,730 80.942,050 93.861,846 90.05172 8.3932 1.56680 57.19325 47.79129 18.9765 9.56114 16.7647 6.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา5,437 3,642 66.991,795 33.014,512 82.993,336 91.60853 25.572,342 70.20141 4.231,176 65.52521 44.30295 25.09124 10.54141 11.9995 8.08
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมอญ ตำบลสันกลาง2,854 1,868 65.45986 34.552,288 80.171,748 93.581,417 81.06254 14.5377 4.41540 54.77215 39.81143 26.4852 9.6391 16.8539 7.22
 36,825.0023,793.00 13,032.00 31,353.00 22,550.00 12,331.00 7,766.00 2,453.00 8,803.00 4,198.00 2,055.00 808.00 1,118.00 624.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50