รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สันป่าตอง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า2,190 1,210 55.25980 44.752,078 94.891,193 98.60775 64.96309 25.90109 9.14885 90.31489 55.25203 22.94101 11.4159 6.6733 3.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง2,555 1,497 58.591,058 41.412,481 97.101,477 98.661,105 74.81274 18.5598 6.641,004 94.90595 59.26182 18.13106 10.5675 7.4746 4.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว1,730 899 51.97831 48.031,562 90.29887 98.67783 88.2888 9.9216 1.80675 81.23336 49.78163 24.1569 10.2271 10.5236 5.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง3,581 2,176 60.771,405 39.233,281 91.622,148 98.711,551 72.21419 19.51178 8.291,133 80.64623 54.99236 20.83120 10.59102 9.0052 4.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า2,139 1,270 59.37869 40.631,960 91.631,247 98.19905 72.57330 26.4612 0.96713 82.05379 53.16167 23.4279 11.0861 8.5627 3.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า1,781 1,009 56.65772 43.351,658 93.09990 98.12726 73.33235 23.7429 2.93668 86.53384 57.49143 21.4155 8.2345 6.7441 6.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม1,213 729 60.10484 39.901,099 90.60720 98.77344 47.78229 31.81147 20.42379 78.31235 62.0164 16.8935 9.2331 8.1814 3.69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม1,174 653 55.62521 44.381,081 92.08645 98.77447 69.30191 29.617 1.09436 83.69217 49.77123 28.2146 10.5540 9.1710 2.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม1,266 819 64.69447 35.311,173 92.65805 98.29506 62.86221 27.4578 9.69368 82.33187 50.8296 26.0932 8.7040 10.8713 3.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง3,541 2,134 60.271,407 39.733,162 89.302,072 97.091,389 67.04479 23.12204 9.851,090 77.47552 50.64266 24.40123 11.2898 8.9951 4.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1,618 1,056 65.27562 34.731,458 90.111,025 97.06999 97.463 0.2923 2.24433 77.05205 47.34121 27.9452 12.0134 7.8521 4.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก1,904 1,129 59.30775 40.701,720 90.341,098 97.25992 90.3589 8.1117 1.55622 80.26291 46.78169 27.1787 13.9950 8.0425 4.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม2,199 1,240 56.39959 43.611,988 90.401,231 99.271,113 90.41112 9.106 0.49757 78.94370 48.88180 23.7890 11.8980 10.5737 4.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง1,343 809 60.24534 39.761,191 88.68789 97.53559 70.85225 28.525 0.63402 75.28209 51.99106 26.3729 7.2131 7.7127 6.72
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง1,369 860 62.82509 37.181,278 93.35856 99.53557 65.07272 31.7827 3.15422 82.91201 47.63116 27.4947 11.1438 9.0020 4.74
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน2,880 1,684 58.471,196 41.532,603 90.381,672 99.291,171 70.04382 22.85119 7.12931 77.84440 47.26248 26.6493 9.9997 10.4253 5.69
โรงพยาบาลสันป่าตอง3,520 2,077 59.011,443 40.993,148 89.432,051 98.751,122 54.71622 30.33307 14.971,097 76.02470 42.84333 30.36126 11.49115 10.4853 4.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม1,875 1,023 54.56852 45.441,642 87.571,001 97.85723 72.23232 23.1846 4.60641 75.23283 44.15188 29.3371 11.0866 10.3033 5.15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว 1,796 1,076 59.91720 40.091,635 91.041,051 97.68628 59.75381 36.2542 4.00584 81.11291 49.83145 24.8361 10.4549 8.3938 6.51
 39,674.0023,350.00 16,324.00 36,198.00 22,958.00 16,395.00 5,093.00 1,470.00 13,240.00 6,757.00 3,249.00 1,422.00 1,182.00 630.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50