รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ฝาง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง1,214 925 76.19289 23.81603 49.67389 42.05145 37.28133 34.19111 28.53214 74.05105 49.0740 18.6932 14.9520 9.3517 7.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น2,017 1,271 63.01746 36.99728 36.0990 7.0839 43.3334 37.7817 18.89638 85.52304 47.65137 21.4784 13.17101 15.8312 1.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น1,477 1,062 71.90415 28.101,025 69.40705 66.38393 55.74227 32.2085 12.06320 77.11147 45.9483 25.9421 6.5624 7.5045 14.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน2,239 1,458 65.12781 34.881,617 72.22970 66.53365 37.63289 29.79316 32.58647 82.84336 51.93137 21.1774 11.4477 11.9023 3.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน1,985 1,333 67.15652 32.851,649 83.071,011 75.84980 96.9330 2.971 0.10638 97.85370 57.99133 20.8557 8.9337 5.8041 6.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน2,439 1,570 64.37869 35.631,217 49.90487 31.02169 34.70142 29.16176 36.14730 84.00360 49.32191 26.1667 9.1875 10.2737 5.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน1,658 1,050 63.33608 36.671,551 93.551,017 96.86659 64.80248 24.39110 10.82534 87.83246 46.07148 27.7253 9.9353 9.9334 6.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน1,234 846 68.56388 31.441,062 86.06716 84.63445 62.15175 24.4496 13.41346 89.18188 54.3479 22.8330 8.6740 11.569 2.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย2,200 1,281 58.23919 41.771,848 84.001,045 81.58488 46.70316 30.24241 23.06803 87.38427 53.18164 20.4280 9.9684 10.4648 5.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย2,829 1,754 62.001,075 38.001,665 58.85790 45.04473 59.87188 23.80129 16.33875 81.40493 56.34144 16.4695 10.86116 13.2627 3.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ2,480 1,733 69.88747 30.121,702 68.631,057 60.99693 65.56194 18.35170 16.08645 86.35314 48.68171 26.5160 9.3079 12.2521 3.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ1,981 1,293 65.27688 34.731,516 76.53926 71.62306 33.05270 29.16350 37.80590 85.76185 31.36235 39.8369 11.6984 14.2417 2.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า4,758 2,973 62.481,785 37.524,404 92.562,891 97.241,751 60.57632 21.86508 17.571,513 84.76782 51.69401 26.50151 9.98132 8.7247 3.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน1,822 1,238 67.95584 32.05570 31.2882 6.6264 78.0513 15.855 6.10488 83.56235 48.16112 22.9577 15.7855 11.279 1.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง224 184 82.1440 17.86217 96.88179 97.2894 52.5168 37.9917 9.5038 95.0010 26.329 23.689 23.688 21.052 5.26
โรงพยาบาลฝาง12 8 66.674 33.333 25.000 0.000 -0 -0 -3 75.000 0.002 66.671 33.330 0.000 0.00
 30,569.0019,979.00 10,590.00 21,377.00 12,355.00 7,064.00 2,959.00 2,332.00 9,022.00 4,502.00 2,186.00 960.00 985.00 389.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20