รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ฝาง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง1,161 848 73.04313 26.961,061 91.39836 98.58443 52.99300 35.8993 11.12225 71.8897 43.1146 20.4428 12.4429 12.8925 11.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น1,979 1,179 59.58800 40.421,845 93.231,149 97.46536 46.65384 33.42229 19.93696 87.00323 46.41163 23.4284 12.0791 13.0735 5.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น1,474 1,034 70.15440 29.851,362 92.401,017 98.36686 67.45269 26.4562 6.10345 78.41169 48.9973 21.1622 6.3830 8.7051 14.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน2,222 1,389 62.51833 37.491,969 88.611,279 92.08607 47.46366 28.62306 23.92690 82.83271 39.28170 24.6494 13.62105 15.2250 7.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน1,963 1,285 65.46678 34.541,907 97.151,250 97.281,138 91.0432 2.5680 6.40657 96.90370 56.32124 18.8756 8.5264 9.7443 6.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน2,415 1,501 62.15914 37.852,175 90.061,403 93.47673 47.97417 29.72313 22.31772 84.46389 50.39159 20.6083 10.75104 13.4737 4.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน1,635 1,008 61.65627 38.351,524 93.21976 96.83635 65.06236 24.18105 10.76548 87.40312 56.93104 18.9831 5.6647 8.5854 9.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน1,218 809 66.42409 33.581,156 94.91795 98.27538 67.67172 21.6485 10.69361 88.26191 52.9175 20.7827 7.4843 11.9125 6.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย2,157 1,199 55.59958 44.411,998 92.631,169 97.50606 51.84352 30.11211 18.05829 86.53443 53.44173 20.8765 7.8477 9.2971 8.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย2,805 1,696 60.461,109 39.542,570 91.621,668 98.351,074 64.39369 22.12225 13.49902 81.33498 55.21133 14.7590 9.98135 14.9746 5.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ2,455 1,666 67.86789 32.142,295 93.481,623 97.421,261 77.70223 13.74139 8.56672 85.17346 51.49125 18.6048 7.14109 16.2244 6.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ1,942 1,232 63.44710 36.561,729 89.031,133 91.96389 34.33366 32.30378 33.36596 83.94317 53.19108 18.1255 9.2379 13.2637 6.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า4,538 2,700 59.501,838 40.504,176 92.022,619 97.001,564 59.72607 23.18448 17.111,557 84.71856 54.98339 21.77149 9.57148 9.5165 4.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน1,776 1,177 66.27599 33.731,655 93.191,145 97.28904 78.95210 18.3431 2.71510 85.14264 51.76104 20.3961 11.9660 11.7621 4.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง228 185 81.1443 18.86216 94.74178 96.2295 53.3767 37.6416 8.9938 88.378 21.0510 26.3210 26.328 21.052 5.26
โรงพยาบาลฝาง6 5 83.331 16.671 16.670 0.000 -0 -0 -1 100.000 0.001 100.000 0.000 0.000 0.00
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเวียง อำเภอฝาง6,498 4,123 63.452,375 36.554,928 75.842,902 70.392,007 69.16386 13.30509 17.542,026 85.31830 40.97580 28.63222 10.96276 13.62118 5.82
 36,472.0023,036.00 13,436.00 32,567.00 21,142.00 13,156.00 4,756.00 3,230.00 11,425.00 5,684.00 2,487.00 1,125.00 1,405.00 724.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50