รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สะเมิง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ1,068 750 70.22318 29.78520 48.69256 34.13153 59.7763 24.6140 15.63264 83.02106 40.1588 33.3330 11.3630 11.3610 3.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ572 370 64.69202 35.31142 24.832 0.541 50.001 50.000 0.00140 69.3168 48.5729 20.7114 10.0028 20.001 0.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ468 300 64.10168 35.90313 66.88196 65.33114 58.1669 35.2013 6.63117 69.6475 64.1026 22.226 5.139 7.691 0.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ1,265 847 66.96418 33.04329 26.01107 12.6343 40.1943 40.1921 19.63222 53.1193 41.8960 27.0327 12.1636 16.226 2.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว3,321 2,645 79.64676 20.36563 16.9594 3.5534 36.1742 44.6818 19.15469 69.38243 51.81122 26.0150 10.6651 10.873 0.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน1,890 1,381 73.07509 26.93688 36.40303 21.94215 70.9659 19.4729 9.57385 75.64224 58.1893 24.1634 8.8331 8.053 0.78
โรงพยาบาลสะเมิง2,771 1,889 68.17882 31.83661 23.857 0.376 85.711 14.290 0.00654 74.15358 54.74143 21.8751 7.8088 13.4614 2.14
 11,355.008,182.00 3,173.00 3,216.00 965.00 566.00 278.00 121.00 2,251.00 1,167.00 561.00 212.00 273.00 38.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20