รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : สะเมิง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ1,033 706 68.34327 31.66976 94.48697 98.73491 70.44138 19.8068 9.76279 85.32135 48.3974 26.5227 9.6830 10.7513 4.66
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ567 355 62.61212 37.39493 86.95333 93.80238 71.4759 17.7236 10.81160 75.4792 57.5021 13.1314 8.7530 18.753 1.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ449 280 62.36169 37.64397 88.42277 98.93184 66.4380 28.8813 4.69120 71.0182 68.3322 18.338 6.677 5.831 0.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ1,233 815 66.10418 33.901,097 88.97798 97.91542 67.92209 26.1947 5.89299 71.53149 49.8371 23.7526 8.7045 15.058 2.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว3,314 2,606 78.64708 21.363,026 91.312,521 96.742,051 81.36379 15.0391 3.61505 71.33300 59.4194 18.6143 8.5163 12.485 0.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน1,869 1,342 71.80527 28.201,742 93.201,331 99.18857 64.39351 26.37123 9.24411 77.99213 51.82114 27.7448 11.6831 7.545 1.22
โรงพยาบาลสะเมิง2,735 1,839 67.24896 32.762,483 90.791,812 98.53921 50.83697 38.47194 10.71671 74.89346 51.56170 25.3454 8.0582 12.2219 2.83
 11,200.007,943.00 3,257.00 10,214.00 7,769.00 5,284.00 1,913.00 572.00 2,445.00 1,317.00 566.00 220.00 288.00 54.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50