รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่ริม

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2,691 1,856 68.97835 31.032,247 83.501,754 94.501,737 99.0313 0.744 0.23493 59.04199 40.37151 30.6354 10.9532 6.4957 11.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้1,976 1,261 63.82715 36.181,598 80.871,196 94.851,190 99.505 0.421 0.08402 56.22156 38.81125 31.0952 12.9445 11.1924 5.97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ1,964 1,315 66.96649 33.041,742 88.701,286 97.791,262 98.1312 0.9312 0.93456 70.26257 56.3696 21.0541 8.9925 5.4837 8.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง5,096 3,145 61.721,951 38.284,434 87.013,111 98.922,889 92.86168 5.4054 1.741,323 67.81596 45.05314 23.73152 11.49145 10.96116 8.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก1,104 763 69.11341 30.891,027 93.03759 99.48714 94.0742 5.533 0.40268 78.5996 35.8270 26.1246 17.1631 11.5725 9.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก1,994 1,385 69.46609 30.541,737 87.111,341 96.821,142 85.16197 14.692 0.15396 65.02148 37.3799 25.0041 10.3536 9.0972 18.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก988 630 63.77358 36.23837 84.72616 97.78570 92.5332 5.1914 2.27221 61.7384 38.0155 24.8927 12.2224 10.8631 14.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง2,343 1,667 71.15676 28.852,086 89.031,584 95.02878 55.43548 34.60158 9.97502 74.26180 35.86170 33.8659 11.7545 8.9648 9.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย2,351 1,578 67.12773 32.882,000 85.071,502 95.181,448 96.4048 3.206 0.40498 64.42216 43.37142 28.5160 12.0537 7.4343 8.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม4,168 3,020 72.461,148 27.543,714 89.112,895 95.862,680 92.57188 6.4927 0.93819 71.34347 42.37173 21.1276 9.28128 15.6395 11.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง3,550 2,713 76.42837 23.583,039 85.612,484 91.562,401 96.6670 2.8213 0.52555 66.31174 31.35150 27.0380 14.41108 19.4643 7.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา3,804 2,716 71.401,088 28.603,019 79.362,517 92.672,250 89.39233 9.2634 1.35502 46.14192 38.25133 26.4949 9.7657 11.3571 14.14
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว7,341 5,257 71.612,084 28.395,351 72.894,208 80.052,669 63.431,503 35.7236 0.861,143 54.85388 33.95335 29.31167 14.61150 13.12103 9.01
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว2,773 1,895 68.34878 31.662,504 90.301,877 99.051,227 65.37644 34.316 0.32627 71.41267 42.58153 24.4071 11.3280 12.7656 8.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว759 515 67.85244 32.15686 90.38509 98.83493 96.8612 2.364 0.79177 72.5479 44.6334 19.2117 9.6015 8.4732 18.08
โรงพยาบาลนครพิงค์28 13 46.4315 53.5711 39.293 23.081 33.332 66.670 0.008 53.335 62.501 12.501 12.501 12.500 0.00
 42,930.0029,729.00 13,201.00 36,032.00 27,642.00 23,551.00 3,717.00 374.00 8,390.00 3,384.00 2,201.00 993.00 959.00 853.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50