รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่แตง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง1,816 1,079 59.42737 40.581,036 57.05631 58.48196 31.06263 41.68172 27.26405 54.95165 40.74104 25.6850 12.3577 19.019 2.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก1,818 1,091 60.01727 39.99718 39.49239 21.9179 33.0585 35.5675 31.38479 65.89219 45.72124 25.8966 13.7863 13.157 1.46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล2,341 1,381 58.99960 41.01570 24.3543 3.1125 58.1418 41.860 0.00527 54.90260 49.34110 20.8766 12.5273 13.8518 3.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ3,190 2,164 67.841,026 32.162,770 86.832,148 99.261,746 81.28400 18.622 0.09622 60.62313 50.32126 20.2690 14.4785 13.678 1.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง3,525 2,483 70.441,042 29.561,103 31.29543 21.87308 56.72123 22.65112 20.63560 53.74210 37.50139 24.82104 18.5794 16.7913 2.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า1,995 1,308 65.56687 34.44978 49.02434 33.18212 48.85158 36.4164 14.75544 79.18242 44.49165 30.3349 9.0182 15.076 1.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง1,696 1,185 69.87511 30.13440 25.94169 14.2650 29.5998 57.9921 12.43271 53.0384 31.0063 23.2549 18.0867 24.728 2.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋2,499 1,725 69.03774 30.97819 32.77492 28.52255 51.83235 47.762 0.41327 42.25106 32.4285 25.9948 14.6868 20.8020 6.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย620 441 71.13179 28.87246 39.68151 34.2453 35.1063 41.7235 23.1895 53.0731 32.6318 18.9526 27.3720 21.050 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง1,466 1,035 70.60431 29.40487 33.22214 20.6880 37.3867 31.3167 31.31273 63.34109 39.9378 28.5732 11.7248 17.586 2.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง1,825 1,356 74.30469 25.70502 27.51222 16.37180 81.0825 11.2617 7.66280 59.70127 45.3664 22.8624 8.5762 22.143 1.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล4,031 2,299 57.031,732 42.972,027 50.29746 32.45401 53.75242 32.44103 13.811,281 73.96576 44.96351 27.40175 13.66165 12.8814 1.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล1,271 808 63.57463 36.43400 31.4744 5.4521 47.7314 31.829 20.45356 76.89158 44.3890 25.2852 14.6154 15.172 0.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก1,997 1,353 67.75644 32.25739 37.01363 26.83124 34.16116 31.96123 33.88376 58.39140 37.23102 27.1352 13.8373 19.419 2.39
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน2,484 1,339 53.901,145 46.101,639 65.98693 51.76518 74.75131 18.9044 6.35946 82.62520 54.97179 18.92113 11.9597 10.2537 3.91
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา6 4 66.672 33.333 50.001 25.000 0.001 100.000 0.002 100.002 100.000 0.000 0.000 0.000 0.00
 32,580.0021,051.00 11,529.00 14,477.00 7,133.00 4,248.00 2,039.00 846.00 7,344.00 3,262.00 1,798.00 996.00 1,128.00 160.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20