รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่แตง

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง1,785 1,027 57.54758 42.461,392 77.98944 91.92348 36.86375 39.72221 23.41448 59.10180 40.18124 27.6855 12.2877 17.1912 2.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก1,817 1,069 58.83748 41.171,535 84.481,024 95.79707 69.04198 19.34119 11.62511 68.32233 45.60142 27.7965 12.7260 11.7411 2.15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล2,337 1,341 57.38996 42.621,929 82.541,338 99.781,063 79.45272 20.333 0.22591 59.34282 47.72135 22.8472 12.1875 12.6927 4.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ3,162 2,107 66.641,055 33.362,754 87.102,094 99.381,709 81.61383 18.292 0.10660 62.56308 46.67160 24.2474 11.21106 16.0612 1.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง3,355 2,287 68.171,068 31.832,866 85.422,233 97.641,865 83.52252 11.29116 5.19633 59.27247 39.02163 25.7593 14.69108 17.0622 3.48
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า1,893 1,192 62.97701 37.031,751 92.501,185 99.41894 75.44222 18.7369 5.82566 80.74278 49.12144 25.4456 9.8981 14.317 1.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง1,678 1,160 69.13518 30.871,438 85.701,145 98.71635 55.46464 40.5246 4.02293 56.5695 32.4271 24.2342 14.3368 23.2117 5.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋2,434 1,654 67.95780 32.052,058 84.551,617 97.76867 53.62743 45.957 0.43441 56.54208 47.1791 20.6352 11.7970 15.8720 4.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย623 438 70.30185 29.70450 72.23332 75.80150 45.18117 35.2465 19.58118 63.7850 42.3726 22.0327 22.8815 12.710 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง1,453 1,001 68.89452 31.111,294 89.06999 99.80809 80.98114 11.4176 7.61295 65.27121 41.0286 29.1538 12.8842 14.248 2.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง1,823 1,333 73.12490 26.881,625 89.141,321 99.101,248 94.4754 4.0919 1.44304 62.04141 46.3872 23.6836 11.8451 16.784 1.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล3,921 2,146 54.731,775 45.273,425 87.352,046 95.341,379 67.40521 25.46146 7.141,379 77.69695 50.40332 24.08171 12.40162 11.7519 1.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล1,255 780 62.15475 37.851,136 90.52757 97.05519 68.56172 22.7266 8.72379 79.79172 45.38102 26.9156 14.7846 12.143 0.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก1,994 1,317 66.05677 33.951,709 85.711,275 96.81984 77.18196 15.3795 7.45434 64.11181 41.71105 24.1958 13.3670 16.1320 4.61
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน2,459 1,304 53.031,155 46.972,281 92.761,298 99.541,010 77.81206 15.8782 6.32983 85.11481 48.93219 22.28116 11.80120 12.2147 4.78
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา18 10 55.568 44.4413 72.226 60.005 83.331 16.670 0.007 87.504 57.141 14.291 14.290 0.001 14.29
 32,007.0020,166.00 11,841.00 27,656.00 19,614.00 14,192.00 4,290.00 1,132.00 8,042.00 3,676.00 1,973.00 1,012.00 1,151.00 230.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50