รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : ดอยสะเก็ด

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย5,275 3,772 71.511,503 28.494,485 85.023,680 97.563,231 87.80352 9.5797 2.64805 53.56325 40.37234 29.07105 13.0481 10.0660 7.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ3,237 2,221 68.611,016 31.392,676 82.672,136 96.171,246 58.33772 36.14118 5.52540 53.15252 46.67150 27.7851 9.4454 10.0033 6.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง1,950 1,356 69.54594 30.461,737 89.081,324 97.64984 74.32269 20.3271 5.36413 69.53227 54.9696 23.2433 7.9932 7.7525 6.05
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน1,164 719 61.77445 38.23968 83.16676 94.02476 70.41133 19.6767 9.91292 65.62146 50.0069 23.6334 11.6426 8.9017 5.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน1,043 717 68.74326 31.26885 84.85693 96.65393 56.71236 34.0564 9.24192 58.9078 40.6341 21.3521 10.9434 17.7118 9.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ1,387 913 65.83474 34.171,174 84.64895 98.03841 93.9736 4.0218 2.01279 58.86135 48.3970 25.0930 10.7529 10.3915 5.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์1,885 1,281 67.96604 32.041,681 89.181,264 98.671,129 89.32124 9.8111 0.87417 69.04246 58.9998 23.5027 6.4724 5.7622 5.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ2,951 2,217 75.13734 24.872,565 86.922,150 96.981,877 87.30209 9.7264 2.98415 56.54157 37.8395 22.8940 9.6448 11.5775 18.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่1,886 1,196 63.41690 36.591,637 86.801,128 94.31842 74.65179 15.87107 9.49509 73.77251 49.31115 22.5935 6.8831 6.0977 15.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน1,948 1,282 65.81666 34.191,647 84.551,258 98.13518 41.18598 47.54142 11.29389 58.41183 47.0456 14.4034 8.7485 21.8531 7.97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โป่ง3,031 2,183 72.02848 27.982,562 84.532,095 95.971,906 90.98161 7.6828 1.34467 55.07238 50.96121 25.9147 10.0638 8.1423 4.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง736 553 75.14183 24.86625 84.92530 95.84395 74.5391 17.1744 8.3095 51.9137 38.9520 21.0511 11.5819 20.008 8.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง837 571 68.22266 31.78708 84.59567 99.30346 61.02194 34.2227 4.76141 53.0162 43.9734 24.1119 13.4817 12.069 6.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ838 557 66.47281 33.53668 79.71545 97.85386 70.83114 20.9245 8.26123 43.7744 35.7735 28.4618 14.6318 14.638 6.50
ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย5,344 3,188 59.662,156 40.344,404 82.413,056 95.862,262 74.02640 20.94154 5.041,348 62.52674 50.00381 28.26115 8.5391 6.7587 6.45
 33,512.0022,726.00 10,786.00 28,422.00 21,997.00 16,832.00 4,108.00 1,057.00 6,425.00 3,055.00 1,615.00 620.00 627.00 508.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50