รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : เชียงดาว

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ3,425 2,400 70.071,025 29.933,137 91.592,375 98.962,182 91.87156 6.5737 1.56762 74.34438 57.48156 20.4774 9.7167 8.7927 3.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ648 505 77.93143 22.07596 91.98471 93.27447 94.9019 4.035 1.06125 87.4186 68.8016 12.807 5.6011 8.805 4.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย2,677 1,480 55.291,197 44.712,343 87.521,392 94.051,167 83.84176 12.6449 3.52951 79.45577 60.67176 18.5186 9.0466 6.9446 4.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ1,634 936 57.28698 42.721,469 89.90906 96.79400 44.15480 52.9826 2.87563 80.66294 52.22119 21.1461 10.8359 10.4830 5.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ1,708 963 56.38745 43.621,586 92.86922 95.74744 80.69174 18.874 0.43664 89.13431 64.9169 10.3947 7.0836 5.4281 12.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง1,287 873 67.83414 32.171,195 92.85845 96.79551 65.21127 15.03167 19.76350 84.54175 50.0088 25.1449 14.0026 7.4312 3.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง1,640 1,210 73.78430 26.221,500 91.461,169 96.611,028 87.9481 6.9360 5.13331 76.98177 53.4773 22.0539 11.7832 9.6710 3.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง394 223 56.60171 43.40365 92.64213 95.52103 48.3667 31.4643 20.19152 88.8996 63.1618 11.8410 6.5818 11.8410 6.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง2,242 1,510 67.35732 32.652,003 89.341,461 96.751,248 85.42160 10.9553 3.63542 74.04315 58.12109 20.1152 9.5945 8.3021 3.87
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย 827 687 83.07140 16.93786 95.04677 98.54450 66.47223 32.944 0.59109 77.8660 55.0525 22.9410 9.179 8.265 4.59
โรงพยาบาลเชียงดาว5,971 3,367 56.392,604 43.614,994 83.643,096 91.951,589 51.321,072 34.63435 14.051,898 72.89973 51.26406 21.39207 10.91245 12.9167 3.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง2,352 1,699 72.24653 27.761,985 84.401,547 91.051,137 73.50408 26.372 0.13438 67.08218 49.7789 20.3259 13.4751 11.6421 4.79
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ610 418 68.52192 31.48556 91.15414 99.04250 60.39147 35.5117 4.11142 73.9691 64.0825 17.6115 10.568 5.633 2.11
 25,415.0016,271.00 9,144.00 22,515.00 15,488.00 11,296.00 3,290.00 902.00 7,027.00 3,931.00 1,369.00 716.00 673.00 338.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50