รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่แจ่ม

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา2,816 2,027 71.98789 28.021,005 35.69349 17.22146 41.8399 28.37104 29.80656 83.14361 55.03104 15.8539 5.95112 17.0740 6.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ559 474 84.7985 15.21538 96.24470 99.16374 79.5796 20.430 0.0068 80.0032 47.0610 14.717 10.2918 26.471 1.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก2,833 2,547 89.90286 10.101,825 64.421,655 64.98986 59.58567 34.26102 6.16170 59.4480 47.0635 20.5917 10.0033 19.415 2.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก540 385 71.30155 28.70506 93.70384 99.74372 96.8812 3.130 0.00122 78.7164 52.4616 13.1111 9.0222 18.039 7.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร1,462 1,309 89.53153 10.47475 32.49404 30.86313 77.4875 18.5616 3.9671 46.4137 52.119 12.687 9.8615 21.133 4.23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร1,860 1,447 77.80413 22.20987 53.06756 52.25726 96.0330 3.970 0.00231 55.93129 55.8434 14.7225 10.8230 12.9913 5.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน1,328 1,239 93.3089 6.70170 12.80114 9.2091 79.8222 19.301 0.8856 62.9236 64.296 10.716 10.716 10.712 3.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน2,585 2,313 89.48272 10.521,839 71.141,700 73.501,504 88.47191 11.245 0.29139 51.1090 64.7522 15.834 2.8817 12.236 4.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก2,692 2,222 82.54470 17.461,835 68.161,532 68.951,230 80.29229 14.9573 4.77303 64.47163 53.8046 15.1828 9.2443 14.1923 7.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร1,157 958 82.80199 17.2079 6.832 0.212 100.000 0.000 0.0077 38.6934 44.1622 28.577 9.099 11.695 6.49
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา5,402 3,637 67.331,765 32.672,567 47.521,100 30.24546 49.64341 31.00213 19.361,467 83.12804 54.81245 16.70107 7.29208 14.18103 7.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง1,640 1,365 83.23275 16.771,356 82.681,167 85.491,154 98.8913 1.110 0.00189 68.7386 45.5044 23.2822 11.6433 17.464 2.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง1,769 1,506 85.13263 14.871,249 70.601,097 72.841,057 96.3540 3.650 0.00152 57.7972 47.3723 15.1312 7.8931 20.3914 9.21
 26,643.0021,429.00 5,214.00 14,431.00 10,730.00 8,501.00 1,715.00 514.00 3,701.00 1,988.00 616.00 292.00 577.00 228.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-01-27T10:12:20