รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังโรค DM HT จำแนกตามปิงปองจราจร 7 สี

อำเภอ : แม่แจ่ม

หน่วยบริการ ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มไม่ป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
กลุ่มป่วย
ด้วย DM หรือ HT 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีผลการเฝ้าระวัง DM-HT
กลุ่มไม่ป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ปกติ เสี่ยง เสี่ยงสูง กลุ่มป่วยด้วย DM หรือ HT
 ได้รับการคัดกรอง
ป่วยระดับ 0 ป่วยระดับ 1 ป่วยระดับ 2 ป่วยระดับ 3 แทรกซ้อน
  คน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
hosnamepoppop_normalrate_pop_normalpop_illrate_pop_illpop_scrate_pop_scpop_normal_scrate_pop_normal_scp1p1_ratep2p2_ratep3p3_ratepop_ill_scrate_pop_ill_scp4p4_ratep5p5_ratep6p6_ratep7p7_ratep8p8_rate
ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา2,814 1,989 70.68825 29.322,628 93.391,933 97.181,535 79.41275 14.23123 6.36695 84.24410 58.9988 12.6651 7.3493 13.3853 7.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ560 473 84.4687 15.54538 96.07469 99.15373 79.5396 20.470 0.0069 79.3141 59.425 7.254 5.8018 26.091 1.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก2,789 2,495 89.46294 10.542,705 96.992,473 99.121,610 65.10745 30.13118 4.77232 78.91105 45.2655 23.7132 13.7931 13.369 3.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก541 379 70.06162 29.94505 93.35376 99.21363 96.5413 3.460 0.00129 79.6368 52.7116 12.4013 10.0821 16.2811 8.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร1,452 1,294 89.12158 10.881,373 94.561,274 98.45974 76.45267 20.9633 2.5999 62.6649 49.4921 21.2110 10.1017 17.172 2.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร1,858 1,429 76.91429 23.091,682 90.531,426 99.791,370 96.0735 2.4521 1.47256 59.67138 53.9138 14.8430 11.7236 14.0614 5.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน1,320 1,223 92.6597 7.351,277 96.741,212 99.101,070 88.28132 10.8910 0.8365 67.0140 61.546 9.237 10.778 12.314 6.15
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน2,483 2,207 88.88276 11.122,353 94.762,203 99.821,781 80.84419 19.023 0.14150 54.3593 62.0022 14.676 4.0021 14.008 5.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก2,689 2,194 81.59495 18.412,507 93.232,179 99.321,776 81.51331 15.1972 3.30328 66.26177 53.9649 14.9432 9.7645 13.7225 7.62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร1,067 935 87.63132 12.37982 92.03915 97.86711 77.70143 15.6361 6.6767 50.7626 38.8116 23.885 7.4615 22.395 7.46
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา5,340 3,531 66.121,809 33.883,790 70.972,275 64.431,014 44.57711 31.25550 24.181,515 83.75886 58.48191 12.61104 6.86215 14.19119 7.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง1,617 1,329 82.19288 17.811,502 92.891,298 97.671,287 99.1511 0.850 0.00204 70.8378 38.2451 25.0038 18.6331 15.206 2.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง1,658 1,392 83.96266 16.041,557 93.911,382 99.281,336 96.6739 2.827 0.51175 65.7986 49.1434 19.438 4.5732 18.2915 8.57
 26,188.0020,870.00 5,318.00 23,399.00 19,415.00 15,200.00 3,217.00 998.00 3,984.00 2,197.00 592.00 340.00 583.00 272.00 
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50