ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 01-11-2020
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ไม่ป่วยด้วย DM,HT1,180,422945,875ร้อยละ80.13
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย HT1,180,422151,478ร้อยละ12.83
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย DM1,180,42214,795ร้อยละ1.25
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ทุกกลุ่มอายุร้อยละของประชากร ป่วยด้วย DM และ HT1,180,42268,274ร้อยละ5.78
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ไม่ป่วยด้วย DM,HT700,724471,173ร้อยละ67.24
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ป่วยด้วย HT700,724147,919ร้อยละ21.11
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ป่วยด้วย DM700,72413,976ร้อยละ1.99
รายงานการป่วยด้วยโรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 35 ปีขึ้นไปร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ ป่วยด้วย DM และ HT700,72467,656ร้อยละ9.66
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการทำ Amputation (ผลงานสะสม)83,069265ร้อยละ0.32
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน83,06946,697ร้อยละ56.21
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ไต83,06925,884ร้อยละ31.16
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ตา83,0693,046ร้อยละ3.67
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน ระบบประสาท83,0692,317ร้อยละ2.79
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดส่วนปลาย83,0691,858ร้อยละ2.24
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน หลายอย่าง83,0692,524ร้อยละ3.04
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน อื่นๆ83,0698,268ร้อยละ9.95
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดสมอง83,0693,394ร้อยละ4.09
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน มีภาวะแทรกซ้อน โรคหัวใจและหลอดเลือด83,0695,697ร้อยละ6.86
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน219,752163,438ร้อยละ74.37
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน หัวใจ219,7521,384ร้อยละ0.63
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน ไต219,75249,074ร้อยละ22.33
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน หลายอย่าง219,752430ร้อยละ0.20
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน หลอดเลือดสมอง219,7528,948ร้อยละ4.07
รายงานภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อน โรคหัวใจและหลอดเลือด219,75211,993ร้อยละ5.46
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองความดันร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง502,551454,497ร้อยละ90.44
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลปกติ451,518375,827ร้อยละ83.24
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยง451,51848,299ร้อยละ10.70
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองความดัน - ร้อยละการคัดกรองความดันโลหิต ผลเสี่ยงสูง451,51827,392ร้อยละ6.07
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองเบาหวาน ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน625,942565,628ร้อยละ90.36
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลปกติ565,628485,124ร้อยละ85.77
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยง565,62871,294ร้อยละ12.60
รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานความดัน คัดกรองเบาหวาน - ร้อยละการคัดกรองเบาหวาน ผลเสี่ยงสูง565,6285,948ร้อยละ1.05
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางไตผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง191,61197,284ร้อยละ50.77
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Riskร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk82,74268,803ร้อยละ83.15
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ ต่ำ <10% 68,92458,344ร้อยละ84.65
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ ปานกลาง 10-<20%68,9249,343ร้อยละ13.56
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูง 20-<30%68,9241,025ร้อยละ1.49
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงมาก 30-<40%68,924146ร้อยละ0.21
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน CVD Risk - ร้อยละ CVD Risk ระดับ สูงอันตราย >=40%68,92466ร้อยละ0.10
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตาร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา83,06948,349ร้อยละ58.20
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางตา - ร้อยละของผู้ป่วย DM ตรวจตา ผล Fundus camara ผิดปกติ48,3492,837ร้อยละ5.87
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางเท้าร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า83,06945,388ร้อยละ54.64
รายงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางเท้า - ร้อยละของผู้ป่วย DM ตรวจเท้า ผลผิดปกติ45,3884,761ร้อยละ10.49
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด1,111,966126อัตราต่อแสนประชากร11.33
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคหัวใจและหลอดเลือด1,179,1813,320อัตราต่อแสนประชากร281.55
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคเบาหวาน1,102,6946,583อัตราต่อแสนประชากร596.99
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคเบาหวาน1,179,18183,055อัตราต่อแสนประชากร7,043.45
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป1,004,67882,968อัตราต่อแสนประชากร8,258.17
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคความดันโลหิตสูง980,07315,737อัตราต่อแสนประชากร1,605.70
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง1,183,648219,312อัตราต่อแสนประชากร18,528.48
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป1,009,671219,111อัตราต่อแสนประชากร21,701.23
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราอุบัติการณ์โรคหลอดเลือดสมอง1,174,075700อัตราต่อแสนประชากร59.62
รายงานอุบัติการณ์และความชุก อุบัติการณ์-ความชุกอัตราความชุกโรคหลอดเลือดสมอง1,187,2978,172อัตราต่อแสนประชากร688.29
รายงานการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM,HT ในแฟ้ม Chronic การขึ้นทะเบียนในแฟ้ม Chronicร้อยละการขึ้นทะเบียนผู้ป่วย DM,HT ในแฟ้ม Chronic234,547215,609ร้อยละ91.93
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMIร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI234,547157,189ร้อยละ67.02
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI <18.5 ผอม157,18915,045ร้อยละ9.57
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI 18.5-22.9 ปกติ157,18950,919ร้อยละ32.39
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI 23.0-24.9 ท้วม157,18930,629ร้อยละ19.49
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI 25.0-29.9 อ้วน157,18945,595ร้อยละ29.01
รายงานผล BMI ในผู้ป่วย DM,HT รายงาน BMI - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT มีผล BMI >=30 อ้วนมาก157,18915,001ร้อยละ9.54
รายงานการให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วย DM,HT การให้บริการทันตกรรมร้อยละของผู้ป่วย DM ได้รับบริการทันตกรรม83,06936,947ร้อยละ44.48
รายงานการให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วย DM,HT การให้บริการทันตกรรมร้อยละของผู้ป่วย HT ได้รับบริการทันตกรรม219,75281,564ร้อยละ37.12
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ได้รับการคัดกรองผู้ติดบุหรี่234,547119,216ร้อยละ50.83
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่119,21614,630ร้อยละ12.27
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่-ได้รับการบำบัด14,63011,769ร้อยละ80.44
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่-ได้รับการบำบัด-ผลเลิกได้11,7691,654ร้อยละ14.05
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT สูบบุหรี่-ได้รับการบำบัด-อยู่ระหว่างการติดตาม11,76910,115ร้อยละ85.95
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์234,547110,102ร้อยละ46.94
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา110,10216,777ร้อยละ15.24
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ได้รับคำแนะนำให้เลิกสุรา16,77710,613ร้อยละ63.26
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงต่ำ16,77714,692ร้อยละ87.57
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงต่ำ ได้ Brief Advice14,6929,943ร้อยละ67.68
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงปานกลาง16,7771,746ร้อยละ10.41
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงปานกลาง ได้ Brief Advice Counselling1,746455ร้อยละ26.06
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงสูง16,777339ร้อยละ2.02
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงสูง ได้ Brief Advice Counselling 33987ร้อยละ25.66
รายงานการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ดื่มสุรา ผลเสี่ยงสูง ได้ Brief Advice Counselling และ Refer339146ร้อยละ43.07
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วย DM มีผล BP ในปีงบประมาณ83,06963,739ร้อยละ76.73
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วย DM มีผล BP ในปีงบประมาณ ผลคุมได้ 63,73948,080ร้อยละ75.43
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1C83,06950,417ร้อยละ60.69
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C มีผล < 750,41720,111ร้อยละ39.89
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C มีผล 7-7.950,41712,856ร้อยละ25.50
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C มีผล >= 850,41717,450ร้อยละ34.61
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวานร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ LDL 83,06956,920ร้อยละ68.52
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคเบาหวาน - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL มีผล < 10056,92027,109ร้อยละ47.63
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคความดันโลหิตสูงร้อยละของผู้ป่วย HT มีผล BP 2 Visit ขึ้นไปในปีงบประมาณ219,752102,675ร้อยละ46.72
รายงานคุณภาพการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโรคความดันโลหิตสูง - ร้อยละของผู้ป่วย HT มีผล BP 2 Visit ขึ้นไปในปีงบประมาณ ผลคุมได้ 102,67558,935ร้อยละ57.40
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
ร้อยละการคัดกรอง,ประเมิน,วินิจฉัย โรคซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT234,547159,849ร้อยละ68.15
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
1. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT มีภาวะซึมเศร้า234,5476,320ร้อยละ2.69
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
2. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ได้รับการคัดกรอง 2Q228,227153,529ร้อยละ67.27
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ได้รับการคัดกรอง 2Q - ผลผิดปกติ153,529978ร้อยละ0.64
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
3. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า ได้รับการคัดกรอง 2Q - ผลผิดปกติ ได้รับการคัดกรอง 9Q978400ร้อยละ40.90
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าผลปกติ400299ร้อยละ74.75
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย 40093ร้อยละ23.25
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง 4006ร้อยละ1.50
รายงานการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย DM,HT การคัดกรอง,การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า
ในผู้ป่วย DM,HT
- คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง 4002ร้อยละ0.50
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค (DM,HT,CVD,CVA)60,45217,297ร้อยละ28.61
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค DM60,4521,083ร้อยละ1.79
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค HT60,45212,098ร้อยละ20.01
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค DM-HT60,4523,596ร้อยละ5.95
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค CVD60,452973ร้อยละ1.61
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงป่วยด้วยโรค CVA60,452680ร้อยละ1.12
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค (DM,HT,CVD,CVA)1,059350ร้อยละ33.05
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค DM1,05925ร้อยละ2.36
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค HT1,059239ร้อยละ22.57
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค DM-HT1,05975ร้อยละ7.08
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค CVD1,05920ร้อยละ1.89
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายงานการป่วยในกลุ่มผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเสี่ยงสูงป่วยด้วยโรค CVA1,05913ร้อยละ1.23
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค (DM,HT,CVD,CVA,COPD,CA Lung)44,23415,826ร้อยละ35.78
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค DM44,234886ร้อยละ2.00
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค HT44,2349,965ร้อยละ22.53
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค DM-HT44,2343,779ร้อยละ8.54
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค CVD44,2341,378ร้อยละ3.12
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค CVA44,2341,027ร้อยละ2.32
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค COPD44,2341,375ร้อยละ3.11
รายงานการป่วยในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ รายงานการป่วยในกลุ่มสูบบุหรี่ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ป่วยด้วยโรค CA Lung44,23480ร้อยละ0.18
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่1,005,887366,987ร้อยละ36.48
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลไม่สูบบุหรี่366,987296,417ร้อยละ80.77
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว366,98730,097ร้อยละ8.20
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่366,98740,473ร้อยละ11.03
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด40,47330,661ร้อยละ75.76
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน30,685361ร้อยละ1.18
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่ได้ 3 เดือน30,685303ร้อยละ0.99
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองบุหรี่ ผลสูบบุหรี่ และได้รับการบำบัด เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน30,685930ร้อยละ3.03
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1,005,887312,274ร้อยละ31.04
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลไม่เคยดื่ม312,274227,580ร้อยละ72.88
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลเคยดื่มสุราแต่หยุดมาแล้ว1 ปีขึ้นไป312,27414,550ร้อยละ4.66
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา312,27460,417ร้อยละ19.35
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงต่ำ60,41753,362ร้อยละ88.32
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงต่ำ - Briefadvice53,36236,045ร้อยละ67.55
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงปานกลาง60,4175,997ร้อยละ9.93
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา ผู้ดื่มสุราความเสี่ยงปานกลาง BriefCounselling5,9971,762ร้อยละ29.38
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา มีความเสี่ยงสูง60,4171,058ร้อยละ1.75
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา มีความเสี่ยงสูง - BriefCounselling1,058288ร้อยละ27.22
รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ / สุรา รายงานการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดสุราร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลดื่มสุรา มีความเสี่ยงสูง - Refer1,058514ร้อยละ48.58
รายงานสุขภาพจิตและจิตเวช รายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้าร้อยละการคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค (เรื้อรังทางกาย ปัญหาสุรายาเสพติด จิตเวช) 282,138168,675ร้อยละ59.78
รายงานสุขภาพจิตและจิตเวช รายงานการคัดกรองโรคซึมเศร้าร้อยละการคัดกรองโรคซึมเศร้าในคลินิกบริการ (ผู้สูงอายุ/ NCD/ ANC) WorkLoad690,1580ร้อยละ0.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารคำอธิบาย

เกี่ยวกับระบบ

SMART NCD

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

SMART NCD Last Update 2020-08-18T14:50:50